Mark 13:24

A forum for translations, translation challenges etc. Good place to increase your conlang's vocabulary.
Post Reply
User avatar
Lambuzhao
earth
earth
Posts: 7623
Joined: Sun 13 May 2012, 01:57

Mark 13:24

Post by Lambuzhao » Tue 22 Aug 2017, 01:49

Something simple to deal with the amazing phenomenon that happened today. :mrgreen: Only problem is that it doesn't include the actual word for 'eclipse'. [:S]
So I added an addendum [:3]

:eng:

But in those days, after that tribulation, the sun will be darkened and the moon will not give its light.
Did you see the eclipse?


Old :eng:

Ac on ðam dagum æfter ðære geswencednysse, byþ sunne áþeostrod, and se móna his beorhtnesse ne sylþ.
CNJ PRP DIST.M.DAT.PL day.DAT.PL PRP DIST.F.DAT.SG tribulation.DAT.SG be<PRS>3SG sun.NOM.SG overcloud<PST.PTCP>M.SG CNJ DIST.M.NOM.SG moon.NOM.SG
3SG.M.GEN brightness.ACC.SG NEG give<PRS>3SG
Sǣġe þú sunnan ásprungennysse?
see<PST>2SG 2SG.NOM.SG sun.GEN.SG defect.ACC.SG


:got:

Akei in jainans dagans afar þo aglon jaina sauil riqizeiþ jah mena ni gibiþ liuhaþ sein.
CNJ PRP DIST.M.ACC.PL day.ACC.PL PRP DIST.F.ACC.SG anguish.ACC.SG DIST.F.ACC.SG sun.NOM.SG darken<PRS>3SG CNJ moon.NOM.SG NEG give<PRS>3SG light.ACC.SG RFLX.POSS.N.ACC.SG
saƕt sauil riqiziþ?
see<PST>2SG sun.ACC.SG darken<PST.PTCP>N.ACC.SG
User avatar
Lambuzhao
earth
earth
Posts: 7623
Joined: Sun 13 May 2012, 01:57

Re: Mark 13:24

Post by Lambuzhao » Tue 22 Aug 2017, 02:44

:con: Rozwi

Kai θnadθoa vro boʕai dohtrena prō yaza varnu ʕēyebonek kaktoʕau ʕa votrundu deotaroa nu ʕēzorfuek.
CNJ suffering.ABL DIST.SG PRP day.LOC.PL DIST.PL CNJ sun.NOM.SG FUT=become<PRS>3SG darkness.INST CNJ moon.NOM.SG light.ABL NEG FUT=shine<PRS>3SG

؟ Zorweyom fensaragu varnuθ ʕa ?
see<PST>2SG <dark.magic.Goddess>GEN sun.ACC.SG CNJ
User avatar
Lao Kou
korean
korean
Posts: 5661
Joined: Sun 25 Nov 2012, 10:39
Location: 蘇州/苏州

Re: Mark 13:24

Post by Lao Kou » Tue 22 Aug 2017, 10:10

Image Géarthnuns:

De chek dalthsesh helkethesh, chü jebeksüb helkeküb içte, chau mörs lít naseküf, kfö va rhíaps lí ví vöfsít fapas gamez.
but DEF.PL day-LOC.PL that-LOC.PL, DEF tribulation-POST that-POST after, DEF sun-NOM AUX.FUT.PASS darken, and DEF.NEG moon-NOM.NEG AUX.FUT DEF.NEG light-ACC.NEG it-GEN.NEG give
But in those days, after that tribulation, the sun will be darkened and the moon will not give its light.

Öçek lé chö möraungébsöt hötel?
2SG-NOM AUX.PAST DEF eclipse-ACC see-INTERR
Did you see the eclipse?


Image Japoné語

Mais en ces 日-等, après cette 苦難, le 太陽 oué il ga 暗réra, et la 月 oué à ga dja 放tra pas sa 光.
Mais en ces hi-rà, après cette counane, le taïyeau oué il ga couréra, et la tsouquie à ga dja hanatra pas sa hicarie.
[mɛ ã se i:-rɔ, aˈpʁɛ sɛt ˈkʊnan, lɚ̃ ˈtaj.joʊ̯ we i gɔ ˌkʊʁeˈʁɔ, e la tsʊˈki we a gɔ dʒɔ ˌanaˈtʁɔ pɔ sa ɪˈkaʁi]
but in DEM.PL day-that, after DEM tribulation, DEF sun TOP 3SG NOM darken-FUT, and DEF moon TOP 3SG NOM NEG give.off-FUT NEG its light
But in those days, after that tribulation, the sun will be darkened and the moon will not give its light.

君 oué tu ga 見ta la 日蝕 au ca?
Quimi oué tu ga mita la nicchoquë au ca?
[ˈkɪmi we tsy gɔ ˈmɪtɔ la nɪʃˈʃɔkœ̈ o cɔ]
2SG TOP 2SG NOM see-PAST DEF eclipse ACC INTERR
Did you see the eclipse?

(日食, if you must :roll: )
道可道,非常道
名可名,非常名
User avatar
GrandPiano
runic
runic
Posts: 2662
Joined: Sun 11 Jan 2015, 23:22
Location: Ohio, USA

Re: Mark 13:24

Post by GrandPiano » Fri 25 Aug 2017, 00:05

:esp: Spanish

Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor.
[ˈpeɾo en aˈkejos ˈð̞i.as | desˈpwes ð̞e aˈkeja tɾiβ̞ulaˈsjon | el sol se oskuɾeseˈɾa | i la ˈluna no ð̞aˈɾa su resplanˈdoɾ]
pero en aquell-o-s día-s | después de aquell-a-Ø tribulación-Ø | el sol-Ø se oscurec-erá | y la luna-Ø no d-ará su-Ø resplandor-Ø
but in DIST-M-PL day-PL | after of DIST-F-SG tribulation-SG | DEF.M.SG sun-SG REFL.3 darken-3SG.FUT.IND | and DEF.F.SG moon-SG NEG give-3SG.FUT.IND 3.POS-SG brightness

But in those days, after that tribulation, the sun will darken, and the moon will not give its light.

¿Viste el eclipse?
[ˈbiste el eˈklipse ↗]
v-iste el eclipse-Ø
see-2SG.FAM.PRET.IND DEF.M.SG eclipse-SG

Did you see the eclipse?
:eng: - Native
:chn: - B2
:esp: - A2
:jpn: - A2
User avatar
Imralu
greek
greek
Posts: 843
Joined: Sun 17 Nov 2013, 22:32

Re: Mark 13:24

Post by Imralu » Fri 25 Aug 2017, 02:25

:tan: Swahili (Biblia Takatifu + Own translation):

Lakini siku zile, baada ya dhiki hiyo, jua litatiwa giza, na mwezi hatautoa mwanga wake.
But in those days, after that tribulation, the sun will be darkened, and the moon will not give its light.

Je, uliona jua likipatwa?
Did you see the sun being eclipsed?

Code: Select all

 lakini siku    zi-le    baada y-a  dhiki       hV-i-o
 but   day(9/10) 10-DEM.DIST after 9-GEN tribulation(9/10) DEM.PROX-9-REL
"but   days    those    after of   tribulation    which-has-been-mentioned"

 jua   li-ta-ti-w-a     giza
 sun(5) 5-FUT-put.in-PASS-Ø darkness(9)
"sun   it-will-be-put-in  darkness"

 na  mwezi  h-a-ta-u-to-a*      mwanga  w-ake
 COM moon(3) NEG-1-FUT-3-give.out-Ø  light(3) 3-GEN.3s
"and moon   s/he-will-not-give-out  light   his/her/its"


 je         u-li-on-a   jua   li-ki-pat-w-a**
 Q          2s-PST-see-Ø sun(5) 5-SITU-get-PASS-Ø
"This-is-a-question you-saw    sun   it-being-seized"
*The moon has been treated as animate here. If inanimate, the verb would be "ha-u-ta-(u)-to-a" NEG-3-FUT-(3)-give.out-Ø.

**There is a nominalisation of "eclipse": kupatwa kwa jua "the being-seized of the sun", but it seems to be used as a verb phrase wherever possible and the situational verb form makes this nice and compact: jua likipatwa "the sun being seized"
Glossing Abbreviations: COMP = comparative, C = complementiser, ACS / ICS = accessible / inaccessible, GDV = gerundive, SPEC / NSPC = specific / non-specific, AG = agent, E = entity (person, animal, thing)
________
MY MUSIC
Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1609
Joined: Sun 25 May 2014, 13:17

Re: Mark 13:24

Post by Iyionaku » Tue 02 Jan 2018, 13:29

:chn: Mandarin (CCB bible and own translation)

大灾难过后,太阳昏暗,月亮无光。
Dà zāinàn guòhòu, tàiyáng hūn'àn, yuèliàng wú guāng.
big disaster afterwards, sun dusky, moon NEG bright
After the catastrophy, the sun will be dusky, and the moon will not be bright.

你看见了日食吗?
Nǐ kànjiàn le rìshí ma?
2SG see PERF solar_eclipse POL
Did you see the eclipse?

[Propably also possible without 了]
Heaven and Earth, but I feel the color of the cake when you keep the Victoria.
I had a mantra on the moss and I had to go to bed.


Oh, and there is a [ɕ] in my name!
User avatar
Void
sinic
sinic
Posts: 256
Joined: Mon 15 Aug 2016, 15:15
Location: ܬܩܠܡܟܢܓܝܕܪ

Re: Mark 13:24

Post by Void » Tue 02 Jan 2018, 23:56

Image Süm jaroz

Á zata götröte zá rikšürt, šadhrihath savo ja de darath ald thürjes.
[aː ˈzɑtɑ ˈgøtrøtɛ zaː ˈrikʃyrt ʃɑðrixɑθ ˈsɑʋɔ jɑ dɛ ˈdɑrɑθ ɑlt ˈθyrjɛs]
but DIST-ESS.PL day-ESS.PL DIST-ESS tribulation-ESS=after darken-3SG.AOR sun and NEG give-3SG.AOR moon light-3SG.POSS-ACC
But in those days, after that tribulation, the sun will be darkened and the moon will not give its light.

Uksolas apvurú?
[ˈuksɔlɑs ˈɑpʋuruː]
see-2SG.PST eclipse-ACC
Did you see the eclipse?
ܣܐ ܚܘܡ ܐܝ ܩܟܝܙܘܐ ܝܗܟܝܐ ܘܫܫܠ
Post Reply