The Riddle of the Burial Ground

A forum for translations, translation challenges etc. Good place to increase your conlang's vocabulary.
Post Reply
User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2639
Joined: Sat 10 Nov 2012, 20:52
Location: California

The Riddle of the Burial Ground

Post by Dormouse559 » Fri 19 Jan 2018, 09:56

I saw some time ago the documentary Containment, on how we might safely store nuclear waste for thousands of years, given we don't know how to communicate the dangers to people living 10,000 years from now. The film starts with this hypothetical warning, which might accompany physical markers and be translated into multiple languages. Future Earthlings might speak your conlang so you should probably translate the warning, too, just in case. [:D]

I had particular trouble with the fourth sentence; Silvish has difficulty unambiguously referring to the sense of touch, to the point where I ended up leaving it out. How does your 'lang handle the senses in this translation?

:eng: English

Do not destroy these markers. These standing stones mark an area once used to bury radioactive wastes. These wastes give off invisible energy that can destroy plants, animals and people. The rock and water in this area may not look, feel or smell unusual but may be poisoned. These markers were designed to last 10,000 years. Do not drill here. Do not dig here.:con: Silvish

Dettruiyet pa ço mmarqueut. Çette pperre drechâ marque en loú qu' en-e quí on se servya par enterrê d' racclo radioattivou. Çett racclo emmé en-' enerjî envizible qui peu dettruire la pplante, lou-z animeut e lou djant. Beu s' qu' la perre e l' ave de çett loú vou ssemble pa bizarre par çou qu' l' en e' dd' l' apparanche e d' l' odeû, eu s' peu qu' elle ssêye empouezon-â. Ço mmarqueut fuoue conçut par duouê 10.000 ant. Perchit pa ichi. Crouzet pa ichi.

Spoiler:
Dettruiyet pa ço mmarqueut.
[dɛt.tʁɥiˈjɛt ˈpa sɔ̃m.maˈkœt]
destroy NEG DET-M.C*=PL-marker-PL
Do not destroy these markers.

Çette pperre drechâ marque en loú qu' en-e quí on se servya par enterrê d' racclo radioattivou.
[sɛt.tɛˈpɛʁ.ʁə dʁəˈɕɑː ˈmaʁ.kə ŋ̩ˈlu kẽ.əˈki ɔ̃.sə.sɛˈvja pa.ʁɛ̃n.tɛˈʁɛː dʁaˈklo ʁa.di.o.aˈti.vu]
DET-F stone erect-PST_PTCP.F mark-3 INDEF area REL INDEF-F time 3SG 3.REFL use-PST_PTCP for bury-INF PART waste radioactive-M
These standing stones mark an area once used to bury radioactive wastes.

Çett racclo emmé en-' enerjî envizible qui peu dettruire la pplante, lou-z animeut e lou djant.
[sɛt.tʁaˈklo ɛ̃ˈme ẽ.e.nɛˈʑiː ɛ̃ɱ.viˈzi.blə ki.pø.dɛˈtʁɥi.ʁə laˈplɑ̃.tə lu.za.niˈmœt e.luˈʑɑ̃nt]
DET.M waste emit.3SG INDEF energy invisible-F REL-NOM be_able_to.3SG destroy-INF DEF-F.C=PL-plant DEF-M.C=PL-animal-PL and DEF=PL-people-PL
These wastes give off invisible energy that can destroy plants, animals and people.

Beu s' qu' la perre e l' ave de çett loú vou ssemble pa bizarre par çou qu' l' en e' dd' l' apparanche e d' l' odeû, eu s' peu qu' elle ssêye empouezon-â.
[bø.skləˈpɛʁ.ʁə əˈla.və de.sɛˈtlu lav.vuˈsɛ̃.blə ˈpa biˈzaʁ.ʁə paʁ.su.klẽ.ɛd.dlap.pəˈʁɑ̃n.ɕə e.dləˈdœː | ø.spø.kɛl.lɛˈsɛː.jə ɛ̃m.pwe.zŋ̩ˈɑː]
beautiful if SBRD DEF-F stone and DEF water of DET.M area 2PL seem NEG unusual-F by PRO REL 3SG PRO be.3SG of DEF appearance and of DEF odor 3-SG.NOM 3.REFL be_possible SBRD 3-F PL-be.SBJV_PRS-3PL poison-PST_PTCP-F
The rock and water in this area may not look, feel or smell unusual but may be poisoned.

Ço mmarqueut fuoue conçut par duouê 10.000 (dî mill') ant.
[sɔ̃m.maˈkœt ˈfy.wə kɔ̃ˈsyt paʁ.dyˈwɛː ˈdiː miˈlɑ̃nt]
DET-M.C=PL-marker be.PST-3PL design-PST_PTCP-M.C.PL for last-INF ten thousand=year-PL
These markers were designed to last 10,000 years.

Perchit pa ichi.
[pɛˈɕit ˈpa ˈi.ɕi]
drill-2PL NEG here
Do not drill here.

Crouzet pa ichi.
[kʁuˈzɛt ˈpa ˈi.ɕi]
dig-2PL NEG here
Do not dig here.

* N = "noble" or human-associated gender
C = "common" or non-human-associated gender
This translation also gave me the longest "complex," or string of phonologically linked words, I've yet encountered in Silvish (par çou qu' l' en e' dd' l' apparanche "as it concerns appearance")
Alessio
sinic
sinic
Posts: 350
Joined: Mon 03 Sep 2012, 20:27
Location: Modena, Emilia-Romagna, Italy

Re: The Riddle of the Burial Ground

Post by Alessio » Fri 19 Jan 2018, 15:20

:ita: Italian
Non distruggere questi indicatori. Queste pietre indicano una zona in cui una volta venivano seppellite scorie nucleari. Queste scorie emettono un'energia invisibile che può distruggere piante, animali e persone. Le rocce e l'acqua in quest'area probabilmente non sembrano strane, non hanno un odore strano né danno una sensazione strana al contatto, ma potrebbero comunque essere avvelenate. Questi indicatori sono stati progettati per durare 10.000 (diecimila) anni. Non trivellare in quest'area. Non scavare in quest'area.

I'm going to gloss this little by little, since it's such a long sentence.
:ita: :eng: [:D] | :fra: :esp: [:)] | :rus: :nld: [:|] | :deu: :fin: :ell: [:(] | :con: Hecathver, Hajás

Tin't inameint ca tót a sàm stê żǒv'n e un po' cajoun, mo s't'armâgn cajoun an vǒl ménga dîr t'armâgn anc żǒven...
User avatar
Reyzadren
sinic
sinic
Posts: 341
Joined: Sun 14 May 2017, 09:39
Contact:

Re: The Riddle of the Burial Ground

Post by Reyzadren » Mon 22 Jan 2018, 02:25

:con: griuskant (without the conscript)

kaensh ralga zhe prij.
/'kenʃ 'ralga 'ʒə 'pridʒ/
IMP.NEG destroy-V this glyph

zhe todain cig laeza ziag zhed ijtyzi spuven gokan vozh degzaeil.
/'ʒə 'tɔdain 'tʃig 'leza 'ziag ʒəd 'idʒtYzi 'spuvən 'gɔkan vɔʒ 'dəgzeil/
this put-V-A-PASS rock show-V region REL advanced.poison-A junk-N-PASS bury-V-PASS during back.time

zhe spuven jaezha kanshjiskain vorp zhed kan ralga skarg, yaed un er.
/'ʒə 'spuvən 'dʒeʒa 'kanʃdʒiskain 'vɔrp ʒəd 'kan 'ralga 'skarg, 'jed un 'ər/
this junk-N-PASS release-V cannot.see-V-A-PASS energy REL can destroy-V plant, animal and person.

zhe ziagae cig un erdask shur gloda shurshilvi ut kon az tyzi.
/'ʒə 'ziage 'tʃig un 'ərdask 'ʃur 'glɔda 'ʃurʃilvi ut 'kɔn az 'tYzi/
this region-POSS rock and water NEG seem-V NEG.normal-A but might is poison-A

zhe prij aran giona 10000 nast.
/'ʒə 'pridʒ 'aran 'giɔna '10000 'nast/
this glyph do-V-PASS duration-V 10000 year

kaensh shrima zheg. kaensh gaeka zheg.
/'kenʃ 'ʃrima 'ʒəg. 'kenʃ 'geka 'ʒəg/
IMP.NEG drill-V here. IMP.NEG dig-V here.
Image Soundcloud Profile | Image griuskant conlang
Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1609
Joined: Sun 25 May 2014, 13:17

Re: The Riddle of the Burial Ground

Post by Iyionaku » Mon 22 Jan 2018, 11:33

:con: Yélian

Ceilicavat van abtan. Van esconoldan abti brad vit piytatagirut can celayólradiobánats yityadepuroʻi. Vat celayól banet baranaubu vit tyailicet elan, duinun è palan. Un'esconan èn a'resif væ vat brad cidityacegarvalodvam, cut dityacitayasvælʻi. Van abtan yicratoʻi can oldi roc ilvatani velin. Zife cipulavat. Zife ciyevanat.
[kɛɪ̯liːkɐʋɐt vɐn ˈăbɐn. vɐn ˈeskɔ̈nˌoldɐn ˈăbi bɾad vɨ‿ˈpa̯iːtɐtɐˈxiːɾʉt‿ɐn kəlɐˈʃoːlɾɐdɪ̯ɔ̈ˌbaːnɐt͡s ɕɨt͡ʃɐdəˈpuːɾɔ̈ʔi. vɐt‿əlɐˈʃoːl ˈbaːnə‿ˈbaːɾɐˌnaʊ̯bu vɨt t͡ʃaɪ̯ˈliːkət ˈeːlɐn, ˈduːnʉn ɛ ˈpaːlɐn. ʉnˈeskɔ̈nɐn ɛn ɐˈɾeːsi və vɐ‿bɾad kɨdɨt͡ʃɐkəˌxaːɾvɐˈloːdvɐm, kʉt dɨt͡ʃɐkɨˌtaːʃɐsˈvœlʔi. vɐn ˈăbɐn ɕɨˈkraːtɔ̈ʔi kɐn ˈoldi rɔ̈k ɨlˈvaːtɐni ˈveːlɨn. ˈciːɸə kɨˈpuːlɐʋɐt | ˈciːɸə kɨˈʃeːʋɐnɐt]

NEG-destroy-JUS.2PL DEM.PL marker.PL | DEM.PL stone-standing-PL mark-3PL area REL earlier-use-INV.3SG.INAN for waste-radioactive PST-POT-get_rid_of-INV.3PL | DEM waste give_off-3SG beam-invisible REL POT-destroy-3SG plant-PL, animal-PL and people.PL | DEF.INAN=stone-PL and DEF.ANIM=water in DEM area NEG-COND-POT-NEG-normal-look-COND.3PL, but COND-POT-poisonous-COP.COND.3PL | DEM.PL marker.PL PST-design-INV.3PL for stand-3PL over year-PL_ENUM ten_thousand | here NEG-drill-JUS.3PL | here NEG-dig-JUS.3PL

Do not destroy these markers. These standing stones mark an area once used to bury radioactive wastes. These wastes give off invisible energy that can destroy plants, animals and people. The rock and water in this area may not look, feel or smell unusual but may be poisoned. These markers were designed to last 10,000 years. Do not drill here. Do not dig here.

Glosses coming later today.
Heaven and Earth, but I feel the color of the cake when you keep the Victoria.
I had a mantra on the moss and I had to go to bed.


Oh, and there is a [ɕ] in my name!
User avatar
kiwikami
mind
mind
Posts: 1320
Joined: Sat 26 May 2012, 16:24
Location: the first star to the right and straight on 'till mid-afternoon

Re: The Riddle of the Burial Ground

Post by kiwikami » Fri 16 Feb 2018, 20:58

:con: Alál

Aḷûtultárıàa txuuazùz. Uḍıírḳí kxa Atrîsuáxııáıllàut Akrîtẓaḳàl xax atùs ḍıuḳúatxuuazız. Akrítı kxa Ḷılìrâṭaà thas ras Ḍrıltudùıt kah akùat xaıx. Uhríltûaḳíṣuùk Dalríltadǎḳı Tılríltıtǎḳı uzùh ḍuuazıḳ tsuaazız Aḷrîḷaḳıkxaàs. Kxa Atrîsauk ará xı Atrîsaḳı Iḍîṭaıíḳaàẓ atàısáıdz txuazùz. Talrǔltauazrııṣxaáḷ. Ihrùltıḳuazrıı.

Aḷûtultárıàa txuuazùz.
[ə.t͡ɬuˈt̪oɬ.t̪æ.ɾeˌa: t̪xo:.əˈʂoʂ]
ḷa<ûtu-lat.~a>ŕ-ŕı-à-a txu<uaz-ù>z
destroy<2.3PL-NEG>-IMP-CONC-VOL.ACT marker<this-PAT>

Do not destroy these markers.

Uḍıírḳí kxa Atrîsuáxııáıllàut Akrîtẓaḳàl xax atùs ḍıuḳúatxuuazız.
[oˈᵑ!i:ɾ.ki kxæ ə.t̪ɾiˈswæ.xe:ˌæj.ɬ:a.ot̪ ə.kɾit̪ˈʈ͡ʂa.ᵑqaɬ xæx əˈt̪os !joˈᵑqu.ə.t̪xo:.ə.ʂeʂ]
ḍu<ıí-ŕ>ḳ-í kxa ta<rı-ŕ>s-ù-áx-ııáıll-à-u-t ka<rı-ŕ>t-ẓ-à-ḳa<à>l xa<a>x ta<ù>s ḍu<ı>ḳ-úa-txu<uaz-ı>z
indicate<3.3-PL>-STAT OBJ put<3.4-PL>~ADJ-to.under-long.ago-CONC-NVOL.CAUS-NVOL.PASS radiate.light<3.4-PL>-because.ADJ-CONC-kill<NVOL.ACT> dangerous.material<OBJ> place<PAT> stone<AGT>-made.of-marker<this-AGT>

These standing stones mark an area once used to bury radioactive wastes.

Akrítı kxa Ḷılìrâṭaà thas ras Ḍrıltudùıt kah akùat xaıx.
[əˈkɾi.t̪e kxæ t͡ɬeˌɬe.ɾæˈᵑǀa: t̪ʲʰæs ɾæs !ɾeɬ.t̪oˈʈo.et̪ kaç xajx]
ka<rı-ŕ>t-ı kxa ḷa<ılì>ŕ-áṭ-~a.r̀-à thu<a>s ra<a>s ḍu<rı-lat.~u>d~u.r̀-ı-t ka<a>h ka<ù>t xa<ı>x
radiate.light<3.4-PL>-DUR OBJ destroy<3.3PL>-HYP-~ADJ-CONC plant<OBJ> animal<OBJ> soul<OBJ> perceive<3.4-NEG>~ADJ-DUR-NVOL.PASS light<PAT> dangerous.material<AGT>

These wastes give off invisible energy that can destroy plants, animals and people.

Uhríltûaḳíṣuùk Dalríltadǎḳı Tılríltıtǎḳı uzùh ḍuuazıḳ tsuaazız Aḷrîḷaḳıkxaàs.
[oçˈɾiɬ.t̪uˌa.ᵑqiˌt̪͡s̪o:k ʈəɬˈɾiɬ.t̪eˌt̪a.ᵑqi oˈʂoʂ ˈ!o:.ə.ʂeᵑq ˈt̪s̪wa:.ʂeʂ ə.t͡ɬɾiˈt͡ɬa.ᵑqeˌkxa:s]
hu<rı-ŕ-lat.~u>ŕ-àḳ-í-ṣu<ù>k dla<rı-ŕ-lat.~a>d-àḳ-í tlı<rı-ŕ-lat.~ı>t-àḳ-í zu<ù>h ḍu<uaz-ı>ḳ tsa<uaz-ı>z ḷa<rı-ŕ>ḷ-àḳ-ı-kxa<à>s
see<3.4-PL-NEG>-HYP-STAT-resemble<NVOL.ACT> have.texture<3.4-PL-NEG>-HYP-STAT smell.like<3.4-PL-NEG>-HYP-STAT unusual.thing<PAT> rock<here-AGT> water<here-AGT> FOC<3.4-PL>-HYP-DUR-poison<NVOL.ACT>

The rock and water in this area may not look, feel or smell unusual but may be poisoned.

Kxa Atrîsauk ará xı Atrîsaḳı Iḍîṭaıíḳaàẓ atàısáıdz txuazùz.
[kxæ əˈt̪ɾi.sa.ok əˈɾæ xi əˈt̪ɾi.sa.ᵑqe eˈᵑ!i.ᵑǀəjˌi.ᵑqa:ʈ͡ʂ ə.t̪ajˈsæjʈʂ t̪xo.əˈʂoʂ]
kxa ta<rı-ŕ>-s-à-u-k ra<a>ŕ xı ta<ı-ŕ>s-àḳ-ı ḍı<ı-ŕ>ṭ-àı-í-ḳa<à>ẓ tsa<a>r̀-sı<á-d>z txu<uaz>z
BEN make<3.4-PL>-PST-CONC-NVOL.CAUS-NVOL.PASS this<OBL> after exist<3-PL>-HYP-DUR four<3-PL>-power.of.ADJ-STAT-ten<NVOL.ACT> cycle<OBL>-time<OBL.AUG> marker<this-PAT>

These markers were designed to last 10,000 years.

Talrǔltauazrııṣxaáḷ.
[t̪əɬˈɾoɬ.t̪æ.waʂ.ɾe:sˌxæ:ɬ]
tla<rù-lat.~a>ŕ-uaz-ŕı-ı-ṣxa<á>ḷ
making.a.cylindrical.depression<2.4-NEG>-here-IMP-DUR-stab<VOL.ACT>

Do not drill here.

Ihrùltıḳuazrıı.
[eçˈɾoɬ.t̪e.ᵑqwəʂ.ɾe:]
hı<rù-lat.~ı>ḳ-uaz-ŕı-ı
dig<2.4-NEG>-here-IMP-DUR

Do not dig here.
Edit: Substituted a string instrument for a French interjection.
User avatar
Void
sinic
sinic
Posts: 256
Joined: Mon 15 Aug 2016, 15:15
Location: ܬܩܠܡܟܢܓܝܕܪ

Re: The Riddle of the Burial Ground

Post by Void » Sat 03 Mar 2018, 00:25

:con: Sarana

Athrastan Ûgeizzeš

Orhungovam veg astas karúktas. Karvõgut azat mindiret kahat vépes enûhhör šahkada šaghmungurtas ikšûrtes. Azat ikšûrt šaghmungathat raidahávaldanas jezühös orhungohajatha gajuktas, temirtes, ja mehtes. Mirševet veg kõbõr ja gutjark azar véper rátkat, médret, ir travat õzddalo, õnzur mirša átrunguk. Kudokot temeksül azat kárukot šarhadan mezren šakru. Drúdovam veg azar. Mevéjem veg azar.

Sentence by sentence, pronunciation and gloss.

Orhungovam veg astas karúktas.
[ˈo̞rxuŋo̞ʋɑm ʋe̞g ˈɑstɑs ˈkɑruːktɑs]
destroy-2PL.SUBJ NEG PROX-PL.ACC marker-PL.ACC
Do not destroy these markers.

Karvõgut azat mindiret kahat vépes enûhhör šahkada šaghmungurtas ikšûrtes.
[ˈkɑrʋɨgut ˈɑzɑt ˈmindire̞t ˈkɑxɑt ˈʋe̞ːpe̞s ˈe̞nyːçːø̞r ˈʃɑxkɑdɑ ˈʃɑʁmuŋurtɑs ˈikʃyːrte̞s]
mark-3PL.PRS PROX-PL standing-PL stone-PL area-ACC once use-PASS-3SG.PST radioactive-PL.ACC waste-ACC
These standing stones mark an area once used to bury radioactive wastes.

Azat ikšûrt šaghmungathat raidahávaldanas jezühös orhungohajatha gajuktas, temirtes, ja mehtes.
[ˈɑzɑt ˈikʃyːrt ˈʃɑʁmuŋɑθɑt ˈrɑi̯dɑxɑːʋɑldɑnɑs ˈje̞zyçø̞s ˈo̞rxuŋo̞xɑjɑθɑ ˈgɑjuktɑs ˈte̞mirte̞s jɑ ˈme̞çte̞s]
PROX waste emanate-3PL.AOR invisible-ACC energy-ACC destroy-POT-3SG.AOR plant-PL.ACC animal-PL.ACC and person-PL.ACC
These wastes give off invisible energy that can destroy plants, animals and people.

Mirševet veg kõbõr ja gutjark azar véper rátkat, médret, ir travat õzddalo, õnzur mirša átrunguk.
[ˈmirʃe̞ʋe̞t ʋe̞k ˈkɨbɨr jɑ ˈgutjɑrk ˈɑzɑr ˈʋe̞ːpe̞r ˈrɑːtkɑt ˈme̞ːdre̞t ir ˈtrɑʋɑt ˈɨzdɑlo̞ ˈɨnzur ˈmirʃɑ sɑl ˈɑːtruŋuk]
may-3PL.PRS-SUBJ NEG rock and water PROX-LOC area-LOC look-3PL.PRS feel-3PL.PRS smell-3PL.PRS unusual-ADV but maybe poisoned
The rock and water in this area may not look, feel or smell unusual but may be poisoned.

Kudokot temeksül azat kárukot šarhadan mezren šakru.
[ˈkud̞ko̞t ˈte̞me̞ksyl ˈɑzɑt ˈkɑːruko̞t ˈʃɑrxɑdɑn ˈme̞zre̞n ˈʃɑkru]
shaped-PL survive-INF PROX-PL marker-PL year-GEN thousand-GEN ten
These markers were designed to last 10,000 years.

Drúdovam veg azar. Mevéjem veg azar.
[ˈdruːdo̞ʋɑm ʋe̞g ˈɑzɑr ˈme̞ʋe̞ːje̞m ʋe̞g ɑzɑr]
drill-2PL.SUBJ NEG here dig-2PL.SUBJ NEG here
Do not drill here. Do not dig here.
ܣܐ ܚܘܡ ܐܝ ܩܟܝܙܘܐ ܝܗܟܝܐ ܘܫܫܠ
User avatar
Lao Kou
korean
korean
Posts: 5661
Joined: Sun 25 Nov 2012, 10:39
Location: 蘇州/苏州

Re: The Riddle of the Burial Ground

Post by Lao Kou » Sat 03 Mar 2018, 13:11

Image Géarthnuns

Vík agakfedhöfsích hengefích swö híéíngaubduch. Chík kfedhölsíp ngkadinatölölíp hengelíp la sí vmokaudhölsít, chílív sük ferçöhoksüp dínamnüzçeküp lét ktaitha'u zauzh sho, agadéngezh. Chük ferçöhoksüp hengeküp la sí rehelsít tushrhelít, chíl la chöik shutsöich, chük gölíaksüch, zhö chauk íalörsauch ba híenzöth kalokh sho, rhkavan. Tersé vík kfedhöfsíp zhö vü mníads la va ftüpsav tushwíra'u hauzçeth, haudvüközh, kfö hauksalaf sho, rheth la mbé haujlunakh. Chík agakfedhölsíp hengelíp lé çörau sek sömöthsef íazathef ba haubekh spírhön. Va hengedípsav swö tfír. Va hengedípsav swö zçötshaf.

Spoiler:

Vík agakfedhöfsích hengefích swö híéíngaubduch.
DEF.NEG stone.marker-ACC.PL.NEG this-ACC.PL.NEG "unfortunately"-ADV destroy-HORT
Do not destroy these markers.

Chík kfedhölsíp ngkadinatölölíp hengelíp la sí vmokaudhölsít, chílív sük ferçöhoksüp dínamnüzçeküp lét ktaitha'u zauzh sho, agadéngezh.
DEF-PL stone-NOM.PL place.PAST.PASS.PTCP-NOM.PL this-NOM.PL AUX.PRES INDEF restricted.area-ACC, REL.LOC INDEF.PL waste.material-NOM.PL radioactive-NOM.PL AUX.PAST.PASS once-ADV bury PTCL, demarcate
These standing stones mark an area once used to bury radioactive wastes.

Chük ferçöhoksüp hengeküp la sí rehelsít tushrhelít, chíl la chöik shutsöich, chük gölíaksüch, zhö chauk íalörsauch ba híenzöth kalokh sho, rhkavan.
DEF.PL waste.material-NOM.PL this-NOM.PL AUX.PRES INDEF energy-ACC invisible-ACC, REL.NOM AUX.PRES DEF.PL plant-ACC.PL, DEF.PL animal-ACC.PL, and DEF.PL person-ACC.PL PTCL destroy be.able PTCL, emit
These wastes give off invisible energy that can destroy plants, animals and people.

Tersé vík kfedhöfsíp zhö vü mníads la va ftüpsav tushwíra'u hauzçeth, haudvüközh, kfö hauksalaf sho, rheth la mbé haujlunakh.
although DEF.PL.NEG rock-NOM.PL.NEG and DEF.NEG water-NOM.NEG AUX.PRES DEF.NEG area-LOC.NEG unusual-ADV look-SPEC, feel-SPEC, and smell-SPEC PTCL, 3PL-NOM AUX.PRES "unfortunately" be.poisonous-SPEC
The rock and water in this area may not look, feel or smell unusual but may be poisoned.

Chík agakfedhölsíp hengelíp lé çörau sek sömöthsef íazathef ba haubekh spírhön.
DEF.PL stone.marker-NOM.PL this-NOM.PL AUX.PAST so.as.to INDEF.PL year-INSTR.PL ten.thousand-INSTR.PL PTCL last be.intended
These markers were designed to last 10,000 years.

Va hengedípsav swö tfír.
DEF.NEG here-LOC.NEG "unfortunately" drill-HORT
Do not drill here.

Va hengedípsav swö zçötshaf.
DEF.NEG here-LOC.NEG "unfortunately" dig-HORT
Do not dig here.
Last edited by Lao Kou on Sun 04 Mar 2018, 15:38, edited 1 time in total.
道可道,非常道
名可名,非常名
User avatar
Lao Kou
korean
korean
Posts: 5661
Joined: Sun 25 Nov 2012, 10:39
Location: 蘇州/苏州

Re: The Riddle of the Burial Ground

Post by Lao Kou » Sat 03 Mar 2018, 13:17

Didn't know.
Last edited by Lao Kou on Sun 04 Mar 2018, 15:39, edited 1 time in total.
道可道,非常道
名可名,非常名
User avatar
Lambuzhao
earth
earth
Posts: 7623
Joined: Sun 13 May 2012, 01:57

Re: The Riddle of the Burial Ground

Post by Lambuzhao » Sat 03 Mar 2018, 20:17

people living 10,000 years from now.
Good Lord (!) [O.O]

What an immense amount of time, in terms of human change and further change.

That's like the whole of human history, plus a few thousands of years of pre-history, all over again.

I would love to be able to see which lang(s) today, if any, existed relatively trans-generationally mutually intelligible for 10,000 yrs.
Not being sarcastic - I'm genuinely interested to know which langs are 'living fossils', as it were.

But I think we trod that path in another thread.
Still -

[o.O]
User avatar
Lambuzhao
earth
earth
Posts: 7623
Joined: Sun 13 May 2012, 01:57

Re: The Riddle of the Burial Ground

Post by Lambuzhao » Sat 03 Mar 2018, 22:28

:lat:

1) Nolite dēlēre hæc monumenta.
be.unwilling<ACT.IMPTV>2PL destroy<PRS.ACT.INF> PROX.N.ACC.PL monument.ACC.PL

His lapidibus limitantur illi quondam puticuli scoriæ radioactivæ.
PROX.M.ABL.PL stone.ABL.PL demarcate<DEP.PRS>3PL DIST.M.NOM.PL previous grave.dump.NOM.PL dross.GEN.SG radioactive.F.GEN.SG


Hæc scoria energia invisibili emittit quæ plantas, animalia, hominesque delet.
PROX.F.NOM.PL dros.NOM.SG energy.ABL.SG invisible.ABL.SG emit<PRS.ACT>3SG REL.F.NOM.SG plan.ACC.PL animal.ACC.PL man.ACC.PL=CNJ destroy<PRS.ACT.INDIC>3SG

Saxa aquaque hac in regione normaliter videntur aut olent aut contrectantur , radioactivitate mortigera tamen imbuendæ sunt.
stone.NOM.PL water.NOM.SG=CNJ PROX.ABL.SG PRP area.ABL.SG normal<ADVZ> see<PRS.PASS.INDIC>3PL CNJ smell<PRS.ACT.INDIC>3PL CNJ touch<PRS.PASS.INDIC>3PL | radioactivity.ABL.SG death.bringing.F.ABL.SG CNJ imbue<FUT.PASS.PTCP>F.NOM.PL be<PRS.3PL>

Hæc monumenta erecta sunt ut per decem milia annorum manserint.
PROX.N.NOM.PL monument.NOM.PL erect<PFT.PASS.PTCP>N.NOM.PL be<PRS.3PL> CNJ PRP NUM NUM year.GEN.PL last<PFT.ACT.SBJV>3PL

Nolite fodere excavareque hac in regione.
be.unwilling<ACT.IMPTV>2PL destroy<PRS.ACT.INF> excavate<PRS.ACT.INF> PROX.F.ABL.SG PRP area.ABL.SG


2) Nemo deleto hæc monumenta.
NEG.REL.ANIM.NOM.SG destroy<FUT.PASS.IMPTV>3SG PROX.N.ACC.PL monument.ACC.PL

His lapidibus terminantur illi quondam puticuli spurcitiæ radioactivæ.
PROX.M.ABL.PL stone.ABL.PL circumscribe<DEP.PRS>3PL DIST.M.NOM.PL previous grave.dump.NOM.PL dross.GEN.SG radioactive.F.GEN.SG

Hæc spurcitia emittit energia invisibili quæ plantas, animalia, hominesque delet.
PROX.F.NOM.PL dros.NOM.SG energy.ABL.SG invisible.ABL.SG emit<PRS.ACT>3SG REL.F.NOM.SG plan.ACC.PL animal.ACC.PL man.ACC.PL=CNJ destroy<PRS.ACT.INDIC>3SG

Saxa aquaque hac in regione normales visu, odore aut tactu se exhibeant, radioactivitate nociva tamen imbuenda sunt.
stone.NOM.PL water.NOM.SG=CNJ PROX.ABL.SG PRP area.ABL.SG normal.NOM.PL see<SUP>ABL.SG odor.ABL.SG CNJ touch<SUP>ABL.SG RFLX exhibit<PRS.ACT.SBJV>3PL | radioactivity.ABL.SG fatal.ABL.SG CNJ imbue<FUT.PASS.PTCP>F.NOM.PL be<PRS.3PL>

Hæc monumenta erecta per decem milia annorum duraverint.
PROX.N.NOM.PL monument.NOM.PL erect<PFT.PASS.PTCP>N.NOM.PL be<PRS.3PL> CNJ PRP NUM NUM year.GEN.PL last<FUT.PFT.ACT.INDIC>3PL

Nemo fodito excavatoque hac in regione.
NEG.REL.ANIM.NOM.SG dig<FUT.ACT.IMPTV>3SG excavate<FUT.ACT.IMPTV>3SG=CNJ PROX.F.ABL.SG PRP area.ABL.SG

1) uses Nolite + INF prohibitions, and some vocab choices
2) uses NEG.REL.ANIM + FUT.IMPTV prohibitions, and some other vocab choices.
User avatar
Lambuzhao
earth
earth
Posts: 7623
Joined: Sun 13 May 2012, 01:57

Re: The Riddle of the Burial Ground

Post by Lambuzhao » Sat 03 Mar 2018, 22:32

Future Earthlings might speak your conlang so you should probably translate the warning,
Whoopsie! :lat: is not a :con: [:x]
User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2639
Joined: Sat 10 Nov 2012, 20:52
Location: California

Re: The Riddle of the Burial Ground

Post by Dormouse559 » Sat 03 Mar 2018, 23:22

Lambuzhao wrote:
Sat 03 Mar 2018, 22:32
Whoopsie! :lat: is not a :con: [:x]
I said "conlang", but really any language is fine with me. :mrgreen:
User avatar
Lambuzhao
earth
earth
Posts: 7623
Joined: Sun 13 May 2012, 01:57

Re: The Riddle of the Burial Ground

Post by Lambuzhao » Sun 04 Mar 2018, 12:13

W00T!

Gratias tibi ago!!
[:D]
User avatar
Isfendil
greek
greek
Posts: 702
Joined: Fri 19 Feb 2016, 03:47

Re: The Riddle of the Burial Ground

Post by Isfendil » Mon 05 Mar 2018, 03:10

Lambuzhao wrote:
Sat 03 Mar 2018, 20:17
people living 10,000 years from now.
Good Lord (!) [O.O]

What an immense amount of time, in terms of human change and further change.

That's like the whole of human history, plus a few thousands of years of pre-history, all over again.

I would love to be able to see which lang(s) today, if any, existed relatively trans-generationally mutually intelligible for 10,000 yrs.
Not being sarcastic - I'm genuinely interested to know which langs are 'living fossils', as it were.

But I think we trod that path in another thread.
Still -

[o.O]
Sorry what thread is this? That sounds like a very interesting one.
User avatar
Isfendil
greek
greek
Posts: 702
Joined: Fri 19 Feb 2016, 03:47

Re: The Riddle of the Burial Ground

Post by Isfendil » Mon 05 Mar 2018, 03:16

Lambuzhao wrote:
Sun 04 Mar 2018, 12:13
W00T!

Gratias tibi ago!!
[:D]
Hey you never know! Maybe a commune will revive Latin and then give rise to some "archaic" romance languages!
Post Reply