The Riddle of the Burial Ground

A forum for translations, translation challenges etc. Good place to increase your conlang's vocabulary.
Post Reply
User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2448
Joined: Sat 10 Nov 2012, 20:52
Location: California

The Riddle of the Burial Ground

Post by Dormouse559 » Fri 19 Jan 2018, 09:56

I saw some time ago the documentary Containment, on how we might safely store nuclear waste for thousands of years, given we don't know how to communicate the dangers to people living 10,000 years from now. The film starts with this hypothetical warning, which might accompany physical markers and be translated into multiple languages. Future Earthlings might speak your conlang so you should probably translate the warning, too, just in case. [:D]

I had particular trouble with the fourth sentence; Silvish has difficulty unambiguously referring to the sense of touch, to the point where I ended up leaving it out. How does your 'lang handle the senses in this translation?

:eng: English

Do not destroy these markers. These standing stones mark an area once used to bury radioactive wastes. These wastes give off invisible energy that can destroy plants, animals and people. The rock and water in this area may not look, feel or smell unusual but may be poisoned. These markers were designed to last 10,000 years. Do not drill here. Do not dig here.:con: Silvish

Dettruiyet pa ço mmarqueut. Çette perre drechâ marque en yeu c'en-e quí on se servya par enterrae d'racclo radioattivou. Çett racclo emmé en-'enerjie envizible qu'la peu dettruire la pplante, lou-z animeut e lou djant. Beu s'c'la perre e l'ave de çett yeu vou ssemble pa bizarre par çou qu'l'en e' dd'l'apparanche e d'l'odoeu, eu s'peu c'elle ssaeye empouezon-â. Ço mmarqueut fuoue conçut par duouae 10.000 ant. Perchit pa ichi. Crouzet pa ichi.

Spoiler:
Dettruiyet pa ço mmarqueut.
[dɛt.tʁɥiˈjɛt ˈpa sɔ̃m.maˈkœt]
destroy NEG DET-M.C*=PL-marker-PL
Do not destroy these markers.

Çette perre drechâ marque en yeu c'en-e quì on se servya par enterrae d'racclo radioattivou.
[sɛt.təˈpɛʁ.ʁə dʁəˈsɑː ˈmaʁ.kə ŋ̩ˈjœ kẽ.əˈki ɔ̃.sə.sɛˈvja pa.ʁɛ̃n.tɛˈʁɛː dʁaˈklo ʁa.di.o.aˈti.vu]
DET-F stone erect-PST_PTCP.F mark-3 INDEF area REL=INDEF-F time 3SG 3.REFL use-PST_PTCP for bury-INF PART=waste radioactive-M
These standing stones mark an area once used to bury radioactive wastes.

Çett racclo emmé en-'enerjie envizible qu'la peu dettruire la pplante, lou-z animeut e lou djant.
[sɛt.tʁaˈklo ɛ̃ˈme ẽ.e.nɛˈʑiː ɛ̃ɱ.viˈzi.blə kla.pø.dɛˈtʁɥi.ʁə laˈplɑ̃.tə lu.za.niˈmœt e.luˈʑɑ̃nt]
DET.M waste emit.3SG INDEF=energy invisible-F REL=3SG.F be_able_to.3SG destroy-INF DEF-F.C=PL-plant DEF-M.C=PL-animal-PL and DEF=PL-people-PL
These wastes give off invisible energy that can destroy plants, animals and people.

Beu s'c'la perre e l'ave de çett yeu vvou ssemble pa bizarre par çou qu'l'en e' dd'l'apparanche e d'l'odoeu, eu s'peu c'elle ssaeye empouezon-â.
[bø.skləˈpɛʁ.ʁə əˈla.və de.sɛˈtjœː lav.vuˈsɛ̃.blə ˈpa biˈzaʁ.ʁə paʁ.su.klẽ.ɛd.dlap.pəˈʁɑ̃n.ɕə e.dləˈdœː | ø.spø.kɛl.lɛˈsɛː.jə ɛ̃m.pwe.zŋ̩ˈɑː]
beautiful if=SBRD=DEF-F stone and DEF=water of DET.M area 3.F=PL-2PL=seem NEG unusual-F by PRO REL=3SG=PRO be.3SG=of=DEF=appearance and of=DEF=odor 3-SG.NOM 3.REFL=be_possible SBRD=3-F=PL-be.SBJV_PRS-3PL poison-PST_PTCP-F
The rock and water in this area may not look, feel or smell unusual but may be poisoned.

Ço mmarqueut fuoue conçut par duouae 10.000 (die mill')ant.
[sɔ̃m.maˈkœt ˈfy.wə kɔ̃ˈsyt paʁ.dyˈwɛː ˈdiː miˈlɑ̃nt]
DET-M.C=PL-marker be.PST-3PL design-PST_PTCP-M.C.PL for last-INF ten thousand=year-PL
These markers were designed to last 10,000 years.

Perchit pa ichi.
[pɛˈɕit ˈpa ˈi.ɕi]
drill-2PL NEG here
Do not drill here.

Crouzet pa ichi.
[kʁuˈzɛt ˈpa ˈi.ɕi]
dig-2PL NEG here
Do not dig here.

* N = "noble" or human-associated gender
C = "common" or non-human-associated gender
This translation also gave me the longest "complex," or string of phonologically linked words, I've yet encountered in Silvish (par çou qu'l'en e' dd'l'apparanche "as it concerns appearance")
Alessio
sinic
sinic
Posts: 342
Joined: Mon 03 Sep 2012, 20:27
Location: Modena, Emilia-Romagna, Italy

Re: The Riddle of the Burial Ground

Post by Alessio » Fri 19 Jan 2018, 15:20

:ita: Italian
Non distruggere questi indicatori. Queste pietre indicano una zona in cui una volta venivano seppellite scorie nucleari. Queste scorie emettono un'energia invisibile che può distruggere piante, animali e persone. Le rocce e l'acqua in quest'area probabilmente non sembrano strane, non hanno un odore strano né danno una sensazione strana al contatto, ma potrebbero comunque essere avvelenate. Questi indicatori sono stati progettati per durare 10.000 (diecimila) anni. Non trivellare in quest'area. Non scavare in quest'area.

I'm going to gloss this little by little, since it's such a long sentence.
:ita: :eng: [:D] | :fra: :esp: [:)] | :rus: :nld: [:|] | :deu: :fin: :ell: [:(] | :con: Hecathver, Hajás

Tin't inameint ca tót a sàm stê żǒv'n e un po' cajoun, mo s't'armâgn cajoun an vǒl ménga dîr t'armâgn anc żǒven...
User avatar
Reyzadren
sinic
sinic
Posts: 200
Joined: Sun 14 May 2017, 09:39
Contact:

Re: The Riddle of the Burial Ground

Post by Reyzadren » Mon 22 Jan 2018, 02:25

:con: griuskant (without the conscript)

kaensh ralga zhe prij.
/'kenʃ 'ralga 'ʒə 'pridʒ/
IMP.NEG destroy-V this glyph

zhe todain cig laeza ziag zhed ijtyzi spuven gokan vozh degzaeil.
/'ʒə 'tɔdain 'tʃig 'leza 'ziag ʒəd 'idʒtYzi 'spuvən 'gɔkan vɔʒ 'dəgzeil/
this put-V-A-PASS rock show-V region REL advanced.poison-A junk-N-PASS bury-V-PASS during back.time

zhe spuven jaezha kanshjiskain vorp zhed kan ralga skarg, yaed un er.
/'ʒə 'spuvən 'dʒeʒa 'kanʃdʒiskain 'vɔrp ʒəd 'kan 'ralga 'skarg, 'jed un 'ər/
this junk-N-PASS release-V cannot.see-V-A-PASS energy REL can destroy-V plant, animal and person.

zhe ziagae cig un erdask shur gloda shurshilvi ut kon az tyzi.
/'ʒə 'ziage 'tʃig un 'ərdask 'ʃur 'glɔda 'ʃurʃilvi ut 'kɔn az 'tYzi/
this region-POSS rock and water NEG seem-V NEG.normal-A but might is poison-A

zhe prij aran giona 10000 nast.
/'ʒə 'pridʒ 'aran 'giɔna '10000 'nast/
this glyph do-V-PASS duration-V 10000 year

kaensh shrima zheg. kaensh gaeka zheg.
/'kenʃ 'ʃrima 'ʒəg. 'kenʃ 'geka 'ʒəg/
IMP.NEG drill-V here. IMP.NEG dig-V here.
Image Soundcloud Profile | Image griuskant conlang
Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1539
Joined: Sun 25 May 2014, 13:17

Re: The Riddle of the Burial Ground

Post by Iyionaku » Mon 22 Jan 2018, 11:33

:con: Yélian

Ceilicavat van abtan. Van esconoldan abti brad vit piytatagirut can celayólradiobánats yityadepuroʻi. Vat celayól banet baranaubu vit tyailicet elan, duinun è palan. Un'esconan èn a'resif væ vat brad cidityacegarvalodvam, cut dityacitayasvælʻi. Van abtan yicratoʻi can oldi roc ilvatani velin. Zife cipulavat. Zife ciyevanat.
[kɛɪ̯liːkɐʋɐt vɐn ˈăbɐn. vɐn ˈeskɔ̈nˌoldɐn ˈăbi bɾad vɨ‿ˈpa̯iːtɐtɐˈxiːɾʉt‿ɐn kəlɐˈʃoːlɾɐdɪ̯ɔ̈ˌbaːnɐt͡s ɕɨt͡ʃɐdəˈpuːɾɔ̈ʔi. vɐt‿əlɐˈʃoːl ˈbaːnə‿ˈbaːɾɐˌnaʊ̯bu vɨt t͡ʃaɪ̯ˈliːkət ˈeːlɐn, ˈduːnʉn ɛ ˈpaːlɐn. ʉnˈeskɔ̈nɐn ɛn ɐˈɾeːsi və vɐ‿bɾad kɨdɨt͡ʃɐkəˌxaːɾvɐˈloːdvɐm, kʉt dɨt͡ʃɐkɨˌtaːʃɐsˈvœlʔi. vɐn ˈăbɐn ɕɨˈkraːtɔ̈ʔi kɐn ˈoldi rɔ̈k ɨlˈvaːtɐni ˈveːlɨn. ˈciːɸə kɨˈpuːlɐʋɐt | ˈciːɸə kɨˈʃeːʋɐnɐt]

NEG-destroy-JUS.2PL DEM.PL marker.PL | DEM.PL stone-standing-PL mark-3PL area REL earlier-use-INV.3SG.INAN for waste-radioactive PST-POT-get_rid_of-INV.3PL | DEM waste give_off-3SG beam-invisible REL POT-destroy-3SG plant-PL, animal-PL and people.PL | DEF.INAN=stone-PL and DEF.ANIM=water in DEM area NEG-COND-POT-NEG-normal-look-COND.3PL, but COND-POT-poisonous-COP.COND.3PL | DEM.PL marker.PL PST-design-INV.3PL for stand-3PL over year-PL_ENUM ten_thousand | here NEG-drill-JUS.3PL | here NEG-dig-JUS.3PL

Do not destroy these markers. These standing stones mark an area once used to bury radioactive wastes. These wastes give off invisible energy that can destroy plants, animals and people. The rock and water in this area may not look, feel or smell unusual but may be poisoned. These markers were designed to last 10,000 years. Do not drill here. Do not dig here.

Glosses coming later today.
Heaven and Earth, but I feel the color of the cake when you keep the Victoria.
I had a mantra on the moss and I had to go to bed.


Oh, and there is a [ɕ] in my name!
User avatar
kiwikami
mind
mind
Posts: 1253
Joined: Sat 26 May 2012, 16:24
Location: the first star to the right and straight on 'till mid-afternoon

Re: The Riddle of the Burial Ground

Post by kiwikami » Fri 16 Feb 2018, 20:58

:con: Alál

Aḷûtultárıàa txuuazùz. Uḍıírḳí kxa Atrîsuáxııáıllàut Akrîtẓaḳàl xax atùs ḍıuḳúatxuuazız. Akrítı kxa Ḷılìrâṭaà thas ras Ḍrıltudùıt kah akùat xaıx. Uhríltûaḳíṣuùk Dalríltadǎḳı Tılríltıtǎḳı uzùh ḍuuazıḳ tsuaazız Aḷrîḷaḳıkxaàs. Kxa Atrîsauk ará xı Atrîsaḳı Iḍîṭaıíḳaàẓ atàısáıdz txuazùz. Talrǔltauazrııṣxaáḷ. Ihrùltıḳuazrıı.

Aḷûtultárıàa txuuazùz.
[ə.t͡ɬuˈt̪oɬ.t̪æ.ɾeˌa: t̪xo:.əˈʂoʂ]
ḷa<ûtu-lat.~a>ŕ-ŕı-à-a txu<uaz-ù>z
destroy<2.3PL-NEG>-IMP-CONC-VOL.ACT marker<this-PAT>

Do not destroy these markers.

Uḍıírḳí kxa Atrîsuáxııáıllàut Akrîtẓaḳàl xax atùs ḍıuḳúatxuuazız.
[oˈᵑ!i:ɾ.ki kxæ ə.t̪ɾiˈswæ.xe:ˌæj.ɬ:a.ot̪ ə.kɾit̪ˈʈ͡ʂa.ᵑqaɬ xæx əˈt̪os !joˈᵑqu.ə.t̪xo:.ə.ʂeʂ]
ḍu<ıí-ŕ>ḳ-í kxa ta<rı-ŕ>s-ù-áx-ııáıll-à-u-t ka<rı-ŕ>t-ẓ-à-ḳa<à>l xa<a>x ta<ù>s ḍu<ı>ḳ-úa-txu<uaz-ı>z
indicate<3.3-PL>-STAT OBJ put<3.4-PL>~ADJ-to.under-long.ago-CONC-NVOL.CAUS-NVOL.PASS radiate.light<3.4-PL>-because.ADJ-CONC-kill<NVOL.ACT> dangerous.material<OBJ> place<PAT> stone<AGT>-made.of-marker<this-AGT>

These standing stones mark an area once used to bury radioactive wastes.

Akrítı kxa Ḷılìrâṭaà thas ras Ḍrıltudùıt kah akùat xaıx.
[əˈkɾi.t̪e kxæ t͡ɬeˌɬe.ɾæˈᵑǀa: t̪ʲʰæs ɾæs !ɾeɬ.t̪oˈʈo.et̪ kaç xajx]
ka<rı-ŕ>t-ı kxa ḷa<ılì>ŕ-áṭ-~a.r̀-à thu<a>s ra<a>s ḍu<rı-lat.~u>d~u.r̀-ı-t ka<a>h ka<ù>t xa<ı>x
radiate.light<3.4-PL>-DUR OBJ destroy<3.3PL>-HYP-~ADJ-CONC plant<OBJ> animal<OBJ> soul<OBJ> perceive<3.4-NEG>~ADJ-DUR-NVOL.PASS light<PAT> dangerous.material<AGT>

These wastes give off invisible energy that can destroy plants, animals and people.

Uhríltûaḳíṣuùk Dalríltadǎḳı Tılríltıtǎḳı uzùh ḍuuazıḳ tsuaazız Aḷrîḷaḳıkxaàs.
[oçˈɾiɬ.t̪uˌa.ᵑqiˌt̪͡s̪o:k ʈəɬˈɾiɬ.t̪eˌt̪a.ᵑqi oˈʂoʂ ˈ!o:.ə.ʂeᵑq ˈt̪s̪wa:.ʂeʂ ə.t͡ɬɾiˈt͡ɬa.ᵑqeˌkxa:s]
hu<rı-ŕ-lat.~u>ŕ-àḳ-í-ṣu<ù>k dla<rı-ŕ-lat.~a>d-àḳ-í tlı<rı-ŕ-lat.~ı>t-àḳ-í zu<ù>h ḍu<uaz-ı>ḳ tsa<uaz-ı>z ḷa<rı-ŕ>ḷ-àḳ-ı-kxa<à>s
see<3.4-PL-NEG>-HYP-STAT-resemble<NVOL.ACT> have.texture<3.4-PL-NEG>-HYP-STAT smell.like<3.4-PL-NEG>-HYP-STAT unusual.thing<PAT> rock<here-AGT> water<here-AGT> FOC<3.4-PL>-HYP-DUR-poison<NVOL.ACT>

The rock and water in this area may not look, feel or smell unusual but may be poisoned.

Kxa Atrîsauk ará xı Atrîsaḳı Iḍîṭaıíḳaàẓ atàısáıdz txuazùz.
[kxæ əˈt̪ɾi.sa.ok əˈɾæ xi əˈt̪ɾi.sa.ᵑqe eˈᵑ!i.ᵑǀəjˌi.ᵑqa:ʈ͡ʂ ə.t̪ajˈsæjʈʂ t̪xo.əˈʂoʂ]
kxa ta<rı-ŕ>-s-à-u-k ra<a>ŕ xı ta<ı-ŕ>s-àḳ-ı ḍı<ı-ŕ>ṭ-àı-í-ḳa<à>ẓ tsa<a>r̀-sı<á-d>z txu<uaz>z
BEN make<3.4-PL>-PST-CONC-NVOL.CAUS-NVOL.PASS this<OBL> after exist<3-PL>-HYP-DUR four<3-PL>-power.of.ADJ-STAT-ten<NVOL.ACT> cycle<OBL>-time<OBL.AUG> marker<this-PAT>

These markers were designed to last 10,000 years.

Talrǔltauazrııṣxaáḷ.
[t̪əɬˈɾoɬ.t̪æ.waʂ.ɾe:sˌxæ:ɬ]
tla<rù-lat.~a>ŕ-uaz-ŕı-ı-ṣxa<á>ḷ
making.a.cylindrical.depression<2.4-NEG>-here-IMP-DUR-stab<VOL.ACT>

Do not drill here.

Ihrùltıḳuazrıı.
[eçˈɾoɬ.t̪e.ᵑqwəʂ.ɾe:]
hı<rù-lat.~ı>ḳ-uaz-ŕı-ı
dig<2.4-NEG>-here-IMP-DUR

Do not dig here.
Edit: Substituted a string instrument for a French interjection.
Post Reply